Copan Group

资源

专利

拥有众多专利

我们不断创新的产品对我们来说非常有价值。这就是为什么我们尽一切努力获得和维护所有必要的知识产权,并在我们的业务发展过程中高效和公平地利用这些知识产权。

样本采集和运输

Copan Group

US 8,317,728 8,114,027 8,979,784 9,011,358 13/657,949 16/448,398 9,173,779 14/448398 10,327,741 | EP1608268 | JP4579902 | AU2004226798 | CA2,515,205 | NZ541560 | SG170654 | CNZL200610099310.9

EP2661229 | US9504452 | JP6069220 | RU2586809 | CN ZL 201280004723.8

IT1414606 | BR112014032484-0 | ZA 2015/00453 | EP2863806 | US 2019-143318-A1 10,220,390

IT1413457 | EP2900144 | US9170177

IT1414006

IT1418381 | US10517575 | EP3014240

IT1417452

EP16781543.0 | AU2016311382 | JP2018-509751 | CN201680049817.5 | US 10942092 17/166274 | CA2,996,858

EP3370870 | AU2016347868 | IN201817014451 | ZA2018/02237 | US 10864518 17/092,565

IT102019000016112 | WOPCT/IB2020/058406

IT102021000012248

基于FLOQ®技术的质量控制

Copan Group

IT1401447 | US 8631715 9428788 | EP2395337 | HK1182172 | RU2559475 | ZA2012/09629 | BR 112012031294-4 | NZ603988 |AU2011263439 | CN ZL 201180028677.0 | TH1201006374 | CA2728775 | JP5853319 |KR 10-1790186

样本制备

Copan Group

EP3473340 | US10105707 16/137,320 | AU2011330816 ZA2013/03425 | CN ZL201180055755.6 | IN366121 | BR112013012311-7 | RU2586091 | CA2817923 | KR10-1918132 | JP5970681 | HK1187855

样本存储

Copan Group

IT1419269 | EP3030349 | US 1064687216 844,427 | AU2014304183 | RU2668905 | CN201480044860.3 | ZA2016/00688

实验室自动化

Copan Group

US 10,550,362 10913926 2021-0115386 | EP2989470 | JP6460421 | AU2014259028

IT1421737 | EP3090040 | US9892508 | CA2935480 | AU2014374989 | JP2016-544432 | CN ZL201480076580.0

IT1405538 | US9,423,408 | AU2012251379 | JP6069733 | CNZL 201280021595.8 | EP2705372

IT1417452

PCT/IB2021/053209

PCT/IB2021/053208

I'm looking for...

关闭搜索

我们喜欢交朋友

如果您想了解任何产品、获取任何信息、或与我们合作,请联系我们!

联系我们

您想查找什么内容吗?

使用我们的搜索工具,您将轻松查找到所需内容。

搜索

Contact

Thank you!Your submission
has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.